พระเจ้าห้าพระองค์

บันทึกความทรงจำ ที่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัว พร้อมเนื้อหาอ้างอิงทางหลักธรรม เพื่อส่งเสริมศรัทธาปสาทะให้เจริญงอกงามในทางสติปัญญา อันนำมาซึ่งความรู้ ความเข้าใจในความเป็นไปของชีวิตและโลกมากยิ่งขึ้นโดยลำดับ เหตุการณ์เรื่องราวนี้ผ่านไปประมาณ 26 ปีแล้ว แต่ยังคงอยู่ในความทรงจำอย่างชัดเจน ก็เนื่องด้วยเป็นเรื่องที่ยังความปิติสุขประทับใจ อันยังคงส่งผลให้มีพลังในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา

Shadow on Concrete Wall
หน้าปก for web.jpg

เนื่องด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้นในอดีตที่ประสบพบพานมานั้น เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เหนือความคิดจินตนาการอย่างธรรมดา ๆทั่วไป นับเป็นครั้งหนึ่งที่สำคัญโดยพื้นฐานของชีวิตที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงในทัศนะมุมมอง ความคิด วิถีชีวิต พฤติกรรม ที่ผิดๆแบบเดิมๆหลายๆอย่างไปได้อย่างเชิงแจ้งประจักษ์ ทำให้เกิดความสำรวมระวังทางกาย วาจา และใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องพระธาตุ ที่ว่าเสด็จไปมาได้ เพิ่มจำนวนได้ หายไปได้ เป็นต้น

การนำเรื่องราวนี้มาเปิดเผยก็เป็นเพียงการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในสิ่งที่เป็นความจริงที่เป็นประสบการณ์ตรง อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในประจักษ์พยานที่ให้ได้รับรู้ไว้ว่ามีปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริง ส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขอปล่อยให้เป็นอิสระทางความคิด เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ พัฒนาดุลยพินิจด้วยกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิต