top of page
buddha3.jpg
พระพุทธเมธังกร.jpg
1494597864510.jpg
  • Google Places Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น
 ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ

screenshot-www.youtube.com-2022.03.20-17_24_04.png

ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี ศาสนวัตถุ

ล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

ผู้รู้จึงรู้จักใช้ประโยชน์แห่งความสัมพันธ์นั้น

เพื่อความเกื้อกูลพัฒนาเจริญงอกงามในธรรม

จึงชื่อว่า รู้จักใช้ประโยชน์จากธรรม

ทั้งในฝ่ายรูปธรรมและนามธรรม

ความสำเร็จของการสร้างพระใหญ่ พระพุทธเจ้า 28 พระองค์

มิได้อยู่ที่การได้พระพุทธรูปซึ่งถือเป็นอุเทสิกเจดีย์เท่านั้น

แต่ที่มีความสำคัญยิ่งกว่าคือ กระบวนการสร้างต่างหาก

ที่ได้รวมศูนย์จิตใจของผู้คนที่มีศรัทธาให้มารวมกัน

แล้วก่อเกิดปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ และความสำนึกร่วม

ในความสำคัญของการอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พร้อมทั้งพระธรรมที่ทรงตรัสสั่งสอนเวไนยสัตว์

จนมีผู้บรรลุพระสัทธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้

...นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ...

buddha.jpg
03257.JPG
1494168538129.jpg

ากนี้ไปจักเป็นตำนานที่เล่าขาน

ถึงกลุ่มคนผู้มีศรัทธาพร้อมด้วยปัญญา

ที่จักสร้างพระพุทธรูปใหญ่ให้ได้ 28 พระองค์

เพื่อบูชาพระคุณของพระพุทธองค์

ผู้ทรงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ

นับจากบัดนี้เป็นต้นไปสิ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้ได้กระทำลงไป

ด้วยกุศลเจตนาอันแรงกล้าแล้วนั้น

จักเป็นพลวปัจจัย อุปนิสสยปัจจัย อารัมณปัจจัย

ให้เป็นฐานพลังอันมิรู้จบสิ้นใน

กำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา

กำลังความสามารถ กำลังแห่งความดี

ตราบจนบรรลุซึ่ง มรรค ผล และนิพพาน ในที่สุด

โดยมิต้องสงสัยเป็นแน่แท้....ตำนานคนสร้างพระ

142987.jpg

กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งรวมตัวกันสร้างพระใหญ่

ใช้ชื่อกลุ่ม "คนสร้างพระ พระพุทธเจ้า 28 พระองค์"

มีกุศลเจตนาจักสร้างพระใหญ่ให้ได้ 28 พระองค์

 

มาบัดนี้

ได้มีดำริร่วมกันว่าพระพุทธรูปหน้าตัก 10 ศอก 7 องค์

ที่จะครบ 28 พระองค์นั้น

จะประดิษฐานที่สถานปฏิบัติธรรม

ที่จะช่วยกันสร้างและพัฒนาขึ้นมา

และได้รวบรวมปัจจัยทุนทรัพย์ซื้อที่ดินได้ประมาณ 30 ไร่

ที่ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

จึงเป็นที่มาของชื่อสถานปฏิบัติธรรม

"พุทธสถาน พระพุทธเจ้า 7 พระองค์"

และในลำดับต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น

"พุทธอุทยานสมเด็จองค์ปฐม"

พระพักตร์.jpg
พระพุทธเมธังกร (3).jpg
พระพุทธเมธังกร (7).jpg

ตำนานคนสร้างพระ

ตำนานคนสร้างพระ

ตำนานคนสร้างพระ
Search video...
63 07 11 ตำนานคนสร้างพระ องค์ที่ 1 - 21

63 07 11 ตำนานคนสร้างพระ องค์ที่ 1 - 21

32:25
Play Video
59 12 08 การสร้างฐานโพธิรัตนบัลลังก์

59 12 08 การสร้างฐานโพธิรัตนบัลลังก์

04:46
Play Video
59 12 31 การพ่นปูนผสมสูตรพิเศษเพื่อการสร้างองค์พระ

59 12 31 การพ่นปูนผสมสูตรพิเศษเพื่อการสร้างองค์พระ

11:02
Play Video

ประวัติอันเป็นตำนานการสร้างพระใหญ่

องค์ที่ 1

14 พฤษภาคม 2543

สมเด็จพระพุทธตัณหังกร

(ผู้กล้าหาญ)

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

 

องค์ที่ 2

13 เมษายน 2544

สมเด็จพระพุทธเมธังกร

(ผู้มียศใหญ่)

วัดบ้านทวน ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

 

องค์ที่ 3

25 พฤศจิกายน 2544

สมเด็จพระพุทธสรณังกร

(ผู้เกื้อกูลแก่โลก)

วัดบึงลี ต.โพธิ์ไทรงาม อ.โพทะเล จ.พิจิตร

 

องค์ที่ 4

13 เมษายน 2545

สมเด็จพระพุทธทีปังกร

(ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง)

วัดเจ็ดคตทรัพย์เจริญธรรม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 

องค์ที่ 5

11 สิงหาคม 2545

สมเด็จพระพุทธพระโกณฑัญญะ

(ผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชน)

วัดบัณฑูรสิงห์ (วัดบางโทรัด) ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 

องค์ที่ 6

1 ธันวาคม 2547

สมเด็จพระพุทธพระสุมังคละ

(ผู้เป็นบุรุษประเสริฐ)

ธุดงคสถานชั้นยอด ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

องค์ที่ 7

26 พฤศจิกายน 2548

สมเด็จพระพุทธสุมนะ

(ผู้เป็นธีรบุรุษมีพระหทัยงาม)

วัดเขากงกาง ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

 

องค์ที่ 8

18 มีนาคม 2549

สมเด็จพระพุทธเรวตะ

(ผู้เพิ่มพูนความยินดี)

วัดป่าหินเพิง ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

 

องค์ที่ 9

2 ธันวาคม 2549

สมเด็จพระพุทธโสภิตะ

(ผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ)

วัดบางน้ำวน ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 

องค์ที่ 10

15 กรกฎาคม 2549

สมเด็จพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า

(ผู้อุดมสูงสุดในหมู่ชน)

วัดป่าไขแสงธรรมาราม ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

 

องค์ที่ 11

5 เมษายน 2550

สมเด็จพระพุทธเจ้าปทุมะ

(ผู้ทำให้โลกสว่าง)

วัดหินดาด ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 

องค์ที่ 12

14 กรกฎาคม 2550

สมเด็จพระพุทธเจ้านารทะ

(ผู้เป็นสารถีประเสริฐ)

วัดนาครัตนพล ต.น้ำซับ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 

องค์ที่ 13

5 ธันวาคม 2550

สมเด็จพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ

(ผู้เป็นที่พึ่งแก่หมู่สัตว์)

วัดอัมพวัน ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

 

องค์ที่ 14

16 เมษายน 2551

สมเด็จพระพุทธเจ้าสุเมธะ

(ผู้หาบุคคลเปรียบมิได้)

วัดป่าพรหมยาน ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

 

องค์ที่ 15

5 พฤศจิกายน 2552

สมเด็จพระพุทธเจ้าสุชาติ

(ผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง)

วัดเขาคีรีรมย์ ต.เขาแหลม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

องค์ที่ 16

20 มีนาคม 2553

สมเด็จพระพุทธเจ้าปิยะทัสสี

(ผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชน)

วัดกาหลง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

 

องค์ที่ 17

23 เมษายน 2554

สมเด็จพระพุทธเจ้าอัตถทัสสี

(ผู้มีพระกรุณา)

สำนักสงฆ์เขาสุวรรณโณ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 

องค์ที่ 18

27 กรกฎาคม 2556

สมเด็จพระพุทธเจ้าธรรมทัสสี

(ผู้บรรเทาความมืด)

ธรรมสถานธนูศิลป์ ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม

 

องค์ที่ 19

17 กุมภาพันธ์ 2559

สมเด็จพระพุทธเจ้าสิทธัตถะ

(ผู้ที่สำเร็จความมุ่งหมาย หาบุคคลเสมอมิได้ในโลก)

วัดบ้านพลังไพล ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

 

องค์ที่ 20

22 ตุลาคม 2559

สมเด็จพระพุทธเมธังกรปรกมงคล

(ผู้มียศใหญ่)

วัดบ้านทวน ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

องค์ที่ 21 กำลังดำเนินการสร้าง (คลิก)

19 พฤษภาคม 2561

สมเด็จองค์ปฐม

พุทธอุทยานสมเด็จองค์ปฐม ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

Palm Trees

ความเป็นมาและแนวคิด

การสร้างพระพุทธรูปใหญ่

พุทธลักษณะและอาถรรพ์

ธนูศิลป์ ลิ้มทอง กับการสร้างพระใหญ่ 28 พระองค์

เทพปัญญา มูลจิตร์ กับการสร้างพระใหญ่ 28 พระองค์

พันตำรวจโท ชนิดา ชื่นสมบัติ กับการประดับตกแต่งห้องพระธาตุ

วราภรณ์ รุ่งสว่าง และเพื่อน ๆชาวจังหวัดกาญจนบุรี กับการสร้างพระใหญ่

ศรัทธากับการสร้างพระพุทธปฏิมากร โดย ตริณพัฏฐ์ กิจรัตนี

ศรัทธากับการสร้างพระพุทธปฏิมากร โดย ศุภลักษณ์ กิจรัตนี

ศรัทธากับการสร้างพระพุทธปฏิมากร โดย เดโชชัย ลิ้มทอง

ศรัทธากับการสร้างพระพุทธปฏิมากร โดย ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ

ศรัทธากับการสร้างพระพุทธปฏิมากร โดย พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย

Green Nature

พุทธอุทยานพระพุทธเจ้า 7 พระองค์

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาสำรวจพื้นที่

พุทธอุทยานสมเด็จองค์ปฐม เลาขวัญ กาญจนบุรี

พิธีบวงสรวงเพื่อสร้างสมเด็จองค์ปฐม

พิธีบวงสรวงเพื่อสร้างสมเด็จองค์ปฐม ตอนที่ 1 จาก 3

พิธีบวงสรวงเพื่อสร้างสมเด็จองค์ปฐม ตอนที่ 2 จาก 3

พิธีบวงสรวงเพื่อสร้างสมเด็จองค์ปฐม ตอนที่ 3 จาก 3

ต้นแบบสมเด็จองค์ปฐม

การสร้างต้นแบบสมเด็จองค์ปฐมด้วยศาสตร์และศิลป์

การสร้างองค์ต้นแบบสมเด็จองค์ปฐม

ต้นอานันทโพธิ์

พิธีบำเพ็ญบุญปลูกต้นอานันทโพธิ์

การสร้างองค์ต้นแบบตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.61 ถึง วันที่ 15 ธ.ค.63

การถอดแบบพิมพ์โดยใช้ใยแก้วไฟเบอร์กลาส วันที่ 25 มีนาคม 65

การแต่งพระพักตร์องค์ต้นแบบสมเด็จองค์ปฐม วันที่ 29 มีนาคม 65

วิธีการแต่งพระพักตร์ สมเด็จองค์ปฐม วันที่ 29 มีนาคม 65

การสร้างท่านท้าวเวสสุวรรณ

ความรู้เรื่องพระรัศมี

ขั้นตอนการขยายแบบพระรัศมี

ปณิธานการสร้างสมเเด็จองค์ปฐม

การแต่งพระพักตร์ โดย ดร.เดโชชัย ลิ้มทอง

แนวคิดการสร้างพระพุทธรูป โดย ดร.เดโชชัย ลิ้มทอง

คนสร้างพระใหญ่

Jungle

ขั้นตอนการสร้างพระพุทธรูปใหญ่

การสร้างฐานโพธิรัตนบัลลังก์

การสร้างพระโพธิรัตนบัลลังก์ถวายแด่สมเด็จพระพุทธพระเมธังกร

การพ่นปูนผสมสูตรพิเศษเพื่อการสร้างองค์พระ

ถอดแบบพิมพ์สมเด็จพระพุทธเมธังกรปรกมงคล

การขัดแต่งองค์พระและติดเม็ดพระศก

การติดเม็ดพระศกองค์พระสมเด็จพระพุทธเมธังกร ณ วัดบ้านทวน

การหล่อพระรัศมีโมลีโลกพร้อมอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระเศียร

การพ่นสีองค์พระสมเด็จพระพุทธเมธังกรปรกมงคล

การพ่นสีทองพระใหญ่

คำอธิษฐานในระหว่างการหล่อพระเนตรทองคำ

การหล่อพระเนตรทองคำ พร้อมอัญเชิญประดิษฐาน

การทำแบบพิมพ์พระรัศมี

การพ่นสีพระเกตุมาลารัศมีเปลว

ประดับตกแต่งห้องพระธาตุ

การรังสรรค์ปั้นแต่งห้องพระธาตุ ถวายแด่สมเด็จพระพุทธเมธังกร

พิธีอัญเชิญพระรัศมี

พิธีอัญเชิญพระเกตุโมลีรัศมีเปลว

พิธีติดพระอุณาโลม

Moonscape

กัมมัฏฐาน 40

สมถกรรมฐาน ตอนที่ 1 จาก 6

สมถกรรมฐาน ตอนที่ 2 จาก 6

สมถกรรมฐาน ตอนที่ 3 จาก 6

สมถกรรมฐาน ตอนที่ 4 จาก 6

สมถกรรมฐาน ตอนที่ 5 จาก 6

สมถกรรมฐาน ตอนที่ 6 จาก 6

อารมณ์ของฌาน

อารมณ์ของปฐมฌาน ตอนที่ 1 จาก 3

อารมณ์ของปฐมฌาน ตอนที่ 2 จาก 3

อารมณ์ของปฐมฌาน ตอนที่ 3 จาก 3

อารมณ์ของทุติยฌาน

อารมณ์ของตติยฌาน

อารมณ์ของจตุตถฌาน ตอนที่ 1 จาก 2

อารมณ์ของจตุตถฌาน ตอนที่ 2 จาก 2

อรูปฌาน ตอนที่ 1 จาก 2

อรูปฌาน ตอนที่ 2 จาก 2

กสิณ 10 ตอนที่ 1 จาก 6

กสิณ 10 ตอนที่ 2 จาก 6

กสิณ 10 ตอนที่ 3 จาก 6

กสิณ 10 ตอนที่ 4 จาก 6

กสิณ 10 ตอนที่ 5 จาก 6

กสิณ 10 ตอนที่ 6 จาก 6

อสุภกรรมฐาน ตอนที่ 1 จาก 2

อสุภกรรมฐาน ตอนที่ 2 จาก 2

อนุสสติ 10

อาหาเรปฏิกูลสัญญา ตอนที่ 1 จาก 2

อาหาเรปฏิกูลสัญญา ตอนที่ 2 จาก 2

จตุธาตุววัฏฐาน ตอนที่ 1 จาก 2

จตุธาตุววัฏฐาน ตอนที่ 2 จาก 2

วิปัสสนาญาณ ตอนที่ 1 จาก 6

วิปัสสนาญาณ ตอนที่ 2 จาก 6

วิปัสสนาญาณ ตอนที่ 3 จาก 6

วิปัสสนาญาณ ตอนที่ 4 จาก 6

วิปัสสนาญาณ ตอนที่ 5 จาก 6

วิปัสสนาญาณ ตอนที่ 6 จาก 6

Forest Path

กิจกรรมพิธีบุญกุศล

เจ้าอาวาสวัดบ้านพลังไพร

พิธีเบิกพระเนตร พระใหญ่องค์ที่ 18

ถวายผ้าจีวร พระใหญ่องค์ที่ 18

พิธีฉลององค์พระสมเด็จพระพุทธธัมมทัสสี

ถวายและห่มจีวร พระใหญ่องค์ที่ 19 สมเด็จพระสิทธัตถะ สัมมาสัมพุทธเจ้า

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากวัดไทยพุทธคยา สู่วัดบ้านพลังไพร

พิธีบุญเสาร์ห้า ถวายผ้าห่มฉลององค์พระ

พิธีบุญเสาร์ห้า บวชพระแทนตัว

พิธีบวงสรวง เสาร์ ๕

หลวงปู่เสงี่ยม และพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ วันเสาร์ ๕

ถวายผ้าจีวรแด่องค์สมเด็จพระพุทธเมธังกร ในวันเสาร์ ๕

สวดอิติปิโสฯ 108 จบ พิธีบวชพระแทนตัว ในวันเสาร์ ๕

ปล่อยชีวิตปลา ในวันเสาร์ ๕

พิธีเบิกพระเนตร สมเด็จพระพุทธเมธังกร ในวันเสาร์ ๕

พิธีรมควันยาเหนือ ในวันเสาร์ ๕

กิจกรรมต่าง ๆในงานบุญเสาร์ ๕ ณ วัดบ้านทวน กาญจนบุรี

20220606_181028.jpg
20220508_151719_edited.jpg

วัดเขาดีสลัก

เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่มีมงคล 108 ประการ สลักไว้อย่างวิจิตรงดงาม หากมาเยือนถึงวัดเขาดีสลัก สิ่งแรกที่คุณต้องแวะไปเยี่ยมชมคือรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งสร้างด้วยแผ่นหินทรายสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลายกลีบบัวโดยรอบพระบาท 

20220522_140711.jpg

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญารามหรือวัดเขาพระในอดีต เป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เพราะพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระพุทธไสยาสน์ เทวรูปจักรนารายณ์เนื้อหินรอยพระพุทธบาทจำลอง 

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ

พระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพระพุทธรูปแกะสลักภูผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเหตุผลสอดคล้องทั้งในด้านพื้นที่ ที่กรมศิลปากรยืนยันว่า เมืองอู่ทอง เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ

20220522_152929_edited.jpg

วัดเขาถ้ำเสือ

วัดเขาถ้ำเสือย้อนรอยถอยหลังไปก่อนปีพุทธศักราช ๒๔๙๐ ได้มีชาวบ้านหาขี้ค้างคาวและเลี้ยงวัว ได้พบพระในถ้ำบริเวณเขาคอก สมัยนั้นยังเป็นป่ารกมีเสืออาศัยอยู่ในถ้ำจึงเรียกว่า

”พระถ้ำเสือ” พุทธลักษณะของพระถ้ำเสือต่างจากพุทธศิลป์สมัยต่างๆมีลักษณะเฉพาะ

20220605_124008.jpg
20220605_111256_edited.jpg

วัดเขากำแพง

มีเจดีย์เก่าแก่อายุหลายร้อยปี ซึ่งได้แตกหักพังทลาย ปัจจุบันหลวงพ่อพระครูสุวรรณประชานุกูล เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้สร้างเจดีย์สูง ๕ ชั้นซึ่งมีความกว้าง ๒๔ เมตร สูง ๒๘ เมตร เพื่อแทนเจดีย์เก่าบนยอดเขากำแพง

20220601_153934.jpg

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ อู่ทอง

เมืองโบราณอู่ทอง ในฐานะเมืองสมัยประวัติศาสตร์ยุคแรกของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการค้าและศูนย์กลางพระพุทธศาสนาก่อนแพร่กระจายความเจริญไปสู่ชุมชนโบราณร่วมสมัยอื่นๆ เมืองโบราณอู่ทองเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี มีผังเมืองเป็นรูปวงรี

จารึกปุษยคีรี

จารึกปุษยคีรี จึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงสถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่บริเวณเมืองโบราณอู่ทอง ในวัฒนธรรมทวารวดี ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๔ ซึ่งสัมพันธ์กับการรับวัฒนธรรมและความเชื่อจากอินเดียในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ภูเขาปุษยคีรีอาจเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของคนในท้องถิ่นตั้งแต่สมัยทวารวดีจนถึงสมัยอยุธยา

20220604_125116.jpg

โบราณสถาน

พุหางนาค หมายเลข 2

สรุปว่าจากเริ่มออกเดินทางจากสำนักปฏิบัติธรรมพุหางนาค ในเวลาประมาณ 08.27 น. จนมาลงอีกฝั่งหนึ่งของเขา ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง 31 นาที เส้นทางเดินในครั้งนี้นับว่ามีความโดดเด่นอย่างมากทั้งในแง่การศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม มีความพร้อมในองค์ความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์จากสถานที่จริง ในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง สุพรรณบุรี

20220716_110445.jpg
thailand-ayutthaya-26-jpg.jpg

ดินแดนทวารวดีแต่โบราณ ทรงคุณค่าความหมาย

อันเป็นมรดกแห่งแผ่นดิน

thailand-ayutthaya-19-jpg.jpg

หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

bottom of page