top of page
หลวงปู่มั่น.jpg

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

20 มกราคม พ.ศ. 2413 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องโดย "ยูเนสโก"

เป็นบุคคลสำคัญของโลก  สาขาสันติภาพ

ในวาระครบรอบ150  ปีชาตกาล (20 มกราคม 2563) เสนอโดยกรมการศาสนา

การปฏิบัติ เป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมของพระตถาคต เมื่อเข้าไปประดิษฐานในสันดานของปุถุชนแล้ว ย่อมกลายเป็นของปลอม (สัทธรรมปฏิรูป) แต่ถ้าเข้าไปประดิษฐานในจิตสันดานของพระอริยเจ้าแล้วไซร้ ย่อมเป็นของบริสุทธิ์แท้จริง และเป็นของไม่ลบเลือนด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อยังเพียรแต่เรียนพระปริยัติถ่ายเดียว จึงยังใช้การไม่ได้ดี ต่อเมื่อมาฝึกหัดปฏิบัติจิตใจกำจัดเหล่า กะปอมก่า คือ อุปกิเลส แล้วนั่นแหละ จึงจะยังประโยชน์ให้สำเร็จเต็มที่ และทำให้พระสัทธรรมบริสุทธิ์ ไม่วิปลาสคลาดเคลื่อนจากหลักเดิมด้วย​

การฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า

ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา

 

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงทรมานฝึกหัดพระองค์จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็น พุทฺโธ ผู้รู้ก่อนแล้วจึงเป็น ภควา ผู้ทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ สตฺถา จึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้มีอุปนิสัยบารมีควรแก่การทรมานในภายหลัง จึงทรงพระคุณปรากฏว่า กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต ชื่อเสียงเกียรติศัพท์อันดีงามของพระองค์ย่อมฟุ้งเฟื่องไปในจตุรทิศจนตราบเท่าทุกวันนี้ แม้พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วก็เช่นเดียวกัน ปรากฏว่าท่านฝึกฝนทรมานตนได้ดีแล้ว จึงช่วยพระบรมศาสดาจำแนกแจกธรรม สั่งสอนประชุมชนในภายหลัง ท่านจึงมีเกียรติคุณปรากฏเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ถ้าบุคคลใดไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้ว และทำการจำแนกแจกธรรมสั่งสอนไซร้ ก็จักเป็นผู้มีโทษ ปรากฏว่า ปาปโกสทฺโท คือเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจตุรทิศ เพราะโทษที่ไม่ทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าในก่อนทั้งหลาย

เพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

แต่งและขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน

กราบคารวะน้อมเล่าประวัติ     เกิดสุบินนิมิต     เกิดสมาธินิมิต     วิธีนี้ถูกต้องแน่นอนแล้ว ไม่สงสัย     ออกธุดงค์เร่งภาวนา

ฝึกจิตดวงที่ผาดโผน     สู่ถ้ำสาริกา     ธรรมโอสถ     เทวดามิจฉาทิฏฐิกลับใจ     รุกขเทพขอถือไตรสรณคมน์

อุทาหรณ์สอนใจเรื่องของขรัวตา     พระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟัง     จำใจลาจากถ้ำสาริกา     กลับสู่แดนอิสาน

ข้อวัตรปฏิปทาที่พาดำเนิน     เมตตาทั่วสรรพสัตว์     บวชโยมมารดา     จาริกสู่ภาคเหนือ     เข้าสนามรบขั้นสุดท้าย

ทำลายจอมกษัตริย์วัฏจักรอวิชชา     โปรดบาทบริจาริกา     พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เสด็จมาอนุโมทนา

ถูกกล่าวหาว่าเป็นเสือเย็น     พุทโธ หาย     ความอัศจรรย์แห่ง พุทโธ     ลาจากหมู่บ้านชาวเขา

ผจญพญาช้าง     เทศน์สั่งสอนวิญญาณสามเณรและพี่สาว     โรคกรรมเก่า     เจ้าคุณธรรมเจดีย์นิมนต์กลับสู่อิสาน

ตอบปัญหาญาติโยม     อบรมพระเณรที่หนองผือนาใน     อุบายทรมานศิษย์ดื้อ     รอยพญานาค     พระอาจารย์มั่นเริ่มป่วย

ลาวัฏวนเป็นครั้งสุดท้าย     วันมหาวิปโยค     เหลือเพียงประวัติและปฏิปทาอันงดงาม

bottom of page