top of page
Sphere on Spiral Stairs

ภูมิปัญญาความรู้

พระพุทธรูป พระเครื่อง

เรื่องของพระพุทธรูปและพระเครื่องในยุคสมัยต่างๆ นับเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาที่มีเนื้อหาและรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป ทั้งนี้ก็อาจขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยในหลายด้าน เช่น จุดประสงค์การสร้าง พระสงฆ์ซึ่งเป็นระดับเกจิอาจารย์ เหตุการณ์ในยุคสมัยนั้นๆ หรืออื่นๆ หากมองในแง่ภูมิปัญญาความรู้แล้ว ก็นับได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า ที่ถูกสั่งสมสืบทอดต่อๆกันมา จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่ง จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ทั้งในแง่ธรรมในฝ่ายรูปธรรม และธรรมในฝ่ายนามธรรม ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งในเชิงของพลังทางวัตถุ พลังทางจิตใจ พลังแห่งพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และเทวตานุภาพ ที่ประสานกลมกลืนกันอย่างมีศาสตร์และศิลป์ในตัวเอง จึงนับได้ว่าเป็นพุทธศิลป์คู่แผ่นดินสยามที่ทรงคุณค่าความหมายอย่างยิ่ง ทั้งในแง่ปัญญาและศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่จักยังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพชีวิตได้ หากรู้จักใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

สมควรแก่ธรรม ก็สามารถจักนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้ในที่สุด

พระสมเด็จองค์ปฐม
ประดับรัตนชาติ

พระสมเด็จองค์ปฐม ทั้งสององค์นี้ คือ สมเด็จองค์ปฐม ปางพระพุทธชินราช ประดับรัตนชาติ หน้าตัก ๙ นิ้ว และ สมเด็จองค์ปฐม ปางพระวิสุทธิเทพ ประดับรัตนชาติ หน้าตัก ๙ นิ้ว ซึ่งสร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดย พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย และคณะคนสร้างพระใหญ่ ๒๘ พระองค์จะนำไปประดิษฐานไว้ภายในเจดีย์พระธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นี้

cover สมเด็จองค์ปฐม.jpg
ทองดอกบวบ หน้า หลัง.jpg

พระสมเด็จวัดระฆัง
เนื้อเหล็กไหลทองดอกบวบ

การบรรยาย การดูเนื้อองค์พระ

“พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อเหล็กไหลทองดอกบวบ”

ด้วยการใช้กล้องกำลังขยาย 3000X

โดย พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์จักรพรรดิ

การบรรยาย การดูเนื้อองค์พระ

“พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์จักรพรรดิ”

ด้วยการใช้กล้องกำลังขยาย 3000X

โดย พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย

จักรพรรดิ หน้า หลัง.jpg
สมเด็จองค์ปฐม หน้า หลัง.jpg

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์สมเด็จองค์ปฐม

การบรรยาย การดูเนื้อองค์พระ

“พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์สมเด็จองค์ปฐม”

ด้วยการใช้กล้องกำลังขยาย 3000X

โดย พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย

พระสมเด็จพิมพ์ท้าวเวสสุวรรณ

การบรรยาย การดูเนื้อองค์พระ

“พระสมเด็จ พิมพ์ท้าวเวสสุวรรณ”

ด้วยการใช้กล้องกำลังขยาย 3000X

โดย พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย

ท้าวเวส หน้า หลัง.jpg
20220915_150342.jpg

ประคำสมเด็จฯม้วน 5 สี

การบรรยาย การดูเนื้อองค์พระ

“พระสมเด็จ ม้วน 5 สี”

ด้วยการใช้กล้องกำลังขยาย 3000X

โดย พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ไกเซอร์

การบรรยาย การดูเนื้อองค์พระ

“พระสมเด็จ พิมพ์ไกเซอร์”

ด้วยการใช้กล้องกำลังขยาย 3000X

โดย พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ไกเซอร์.jpg
65 11 05 พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่.jpg
65 11 05 พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่.jpg

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว
วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่

การบรรยาย การดูเนื้อองค์พระ

คุณโอภาส ชุณหโสภาค (ชุณ ชลบุรี)
ได้นำองค์พระมาแสดงพร้อมให้ความรู้

ด้วยการใช้กล้องกำลังขยาย 3000X

โดย พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย

bottom of page