Sphere on Spiral Stairs

ภูมิปัญญาความรู้

พระเครื่อง

เรื่องของพระเครื่องในยุคสมัยต่างๆ มีเนื้อหาและรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป ทั้งนี้ก็อาจขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยในหลายด้าน เช่น จุดประสงค์การสร้าง พระสงฆ์ซึ่งเป็นระดับเกจิอาจารย์ เหตุการณ์ในยุคสมัยนั้นๆ หรืออื่นๆ หากมองในแง่ภูมิปัญญาความรู้แล้ว ก็นับได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า ที่ถูกสั่งสมสืบทอดต่อๆกันมา จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่ง จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ทั้งในแง่ธรรมในฝ่ายรูปธรรม และธรรมในฝ่ายนามธรรม ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งในเชิงของพลังทางวัตถุและพลังทางจิตใจที่ประสานกลมกลืนกันอย่างมีศาสตร์และศิลป์ในตัวเอง จึงนับได้ว่าเป็นพุทธศิลป์คู่แผ่นดินสยามที่ทรงคุณค่าความหมายอย่างยิ่ง ทั้งในแง่ปัญญาและศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่จักยังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพชีวิตได้ หากรู้จักใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

สมควรแก่ธรรม ก็สามารถจักนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้ในที่สุด

ทองดอกบวบ หน้า หลัง.jpg

พระสมเด็จวัดระฆัง
เนื้อเหล็กไหลทองดอกบวบ

การบรรยาย การดูเนื้อองค์พระ

“พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อเหล็กไหลทองดอกบวบ”

ด้วยการใช้กล้องกำลังขยาย 3000X

โดย พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์จักรพรรดิ

การบรรยาย การดูเนื้อองค์พระ

“พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์จักรพรรดิ”

ด้วยการใช้กล้องกำลังขยาย 3000X

โดย พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย

จักรพรรดิ หน้า หลัง.jpg
สมเด็จองค์ปฐม หน้า หลัง.jpg

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์สมเด็จองค์ปฐม

การบรรยาย การดูเนื้อองค์พระ

“พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์สมเด็จองค์ปฐม”

ด้วยการใช้กล้องกำลังขยาย 3000X

โดย พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย

พระสมเด็จพิมพ์ท้าวเวสสุวรรณ

การบรรยาย การดูเนื้อองค์พระ

“พระสมเด็จ พิมพ์ท้าวเวสสุวรรณ”

ด้วยการใช้กล้องกำลังขยาย 3000X

โดย พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย

ท้าวเวส หน้า หลัง.jpg