top of page
20191216_132231_edited.jpg

พระพุทธเจ้า

15 ธ.ค. 2542

ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

สมัยสามัญ ครั้งที่ 54

ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 174

International recognition of the Day of Visak

โดยการเสนอของศรีลังกา

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

ยูเนสโก (UNESCO)

ได้ประกาศให้

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น
 ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส

และตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ

วิชชาจะระณะสัมปันโน

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

สุคโต โลกะวิทู

เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ

เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

สัตถา เทวะมะนุสสานัง

เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย


พุทโธ ภะคะวาติ

เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม

เป็นผู้มีความเจริญ เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้

ลำนำเพลงพุทธประวัติ

แต่งและขับร้องโดย เพลิน พรหมแดน

ลำนำพุทธประวัติ

ลำนำพุทธประวัติ

ลำนำพุทธประวัติ
Search video...
01 ปฐมบทพุทธประวัติ

01 ปฐมบทพุทธประวัติ

10:01
Play Video
03 ทรงประสูติกาล

03 ทรงประสูติกาล

11:14
Play Video
27 ทรงตรัสรู้

27 ทรงตรัสรู้

11:46
Play Video

ปฐมบทพุทธประวัติ          สู่ครรภ์พระมารดา

ทรงประสูติกาล          ความอัศจรรย์วันประสูติ

กาฬเทวินดาบส          ถวายพระนาม

วันแรกนาขวัญ          อภิเษกสมรส

เทวทูตทั้ง 4          พระราหุลกุมาร

เห็นพระราชวังดังป่าช้า        ราตรีที่อำลา

อธิษฐานถือเพศบรรพชิต          ให้นายฉันนะกลับพระนคร

เสด็จบิณฑบาตวันแรก          น้ำพระทัยพระเจ้าพิมพิสาร

เสด็จสู่สำนักสองพระดาบส          ปัญจวัคคีย์ตามมาพบ

บำเพ็ญทุกรกิริยา          แว่วเสียงพิณ

นางสุชาดา          ปัญจมหาสุบิน

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส          อธิษฐานลอยถาด

รัตนบัลลังก์          ผจญมาร

ทรงตรัสรู้          มหัศจรรย์วันตรัสรู้

สามธิดามาร          เทววาจิกอุบาสก

ท้าวสหัมบดีพรหม          อุปกาชีวก

ปฐมเทศนา          ปัญจวัคคีย์บรรลุธรรม

ยสะกุลบุตร        ปฐมอุบาสิกา

ภัททวัคคีย์กุมาร        โปรดชฎิลสามพี่น้อง ตอนที่ 1

โปรดชฎิลสามพี่น้อง ตอนที่ 2      หมู่ภิกษุชฎิลบรรลุธรรม

โปรดพระเจ้าพิมพิสาร     เปรตมาขอส่วนบุญ

พระอัครสาวก ตอนที่ 1        พระอัครสาวก ตอนที่ 2

มาฆปุรณมี        พระกาฬุทายี

เสด็จนิวัติกบิลพัสดุ์นคร        เสด็จบิณฑบาตกรุงกบิลพัสดุ์

พิมพาโศกาดูร        เสียงพิลาปจากพิมพา

นันทกุมารบรรพชา     บรรพชาราหุล

พระพุทธบิดาทูลขอ        อนาถบิณฑิกเศรษฐี

พระนันทบรรลุธรรม          หกศากยราชบรรพชา

เสด็จสู่โกสัมพี          สิบหกนายขมังธนู

ช้างนาฬาคีรี & กฎ 5 ข้อ พระเทวทัต          เทวทัตทำสังฆเภท

ธรณีสูบเทวทัต            อชาตศัตรูสำนึกบาป

พระพุทธบิดาประชวร     มหาปชาบดีบรรพชา

พิมพาบรรลุธรรม        พิสูจน์พระอรหันต์

เดียรถีย์ท้าแสดงฤทธิ์ ตอนที่ 1   เดียรถีย์ท้าแสดงฤทธิ์ ตอนที่ 2

เสด็จแดนดาวดึงส์        โปรดพุทธมารดา

ทรงเปิดโลก     พระอัครสาวกปรินิพพาน ตอนที่ 1

พระอัครสาวกปรินิพพาน ตอนที่ 2   ทรงปรารภชราธรรม

ทรงแสดงนิมิตโอภาส     ทรงปลงอายุสังขาร ตอนที่ 1

ทรงปลงอายุสังขาร ตอนที่ 2     ทรงขอน้ำและรับผ้าสิงคิวรรณ

เสด็จสู่สาลวโนทยาน     ทรงตอบปัญหาพระอานนท์

โปรดสุภัททะปริพาชก     พระธรรมคือพระศาสดา

น้ำตาพระอานนท์        ประทานโอวาทพระอานนท์

ปัจฉิมโอวาท          ฟ้ารันทดดินระทม

bottom of page