top of page

การพูด อภิปรายหน้าชั้น

“ข้อคิด คำคม สุภาษิต คติธรรม”

สารพันปัญหาทางธรรม ชีวิตและสังคม

วิชา "ชีวิตติดปัญญา" (Wisdom of Living)

รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสหศาสตร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ณ ห้องประชุม ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20180607_132534.jpg

ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อม

พึงพินิจพิจารณาโดยรอบคอบ

อย่ารำพึงถึงความหลัง อย่ามัวหวังถึงอนาคต

หากพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ถูกต้องแท้จริง จะสามารถอธิบายความเชื่อในศาสนาอื่นๆได้อย่างไร?

เพราะเหตุใดเทวดาจึงอยากมาเกิดเป็นมนุษย์?

ถ้าเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อ ก็ต้องตกนรกอย่างเดียวหรือ?

อุทิศเงินทุ่มเทให้วัด แต่กับครอบครัวอยู่อย่างยากลำบาก ถือเป็นบุญหรือบาป?

ทำไมจิตก่อนตายจึงเป็นตัวกำหนดว่าจะไปเกิดเป็นอะไร

ถ้ามีเพื่อนที่เอาแต่ใจ จะใช้หลักธรรมใดในการพูดคุยกับเขาแล้วไม่ทำให้เราทุกข์ใจ

ทำไมบางคนที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาได้อย่างสงบนิ่งมั่นคง แต่ชีวิตยังมีความทุกข์อยู่มาก

ผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใด ๆเลย ไม่เคยทำบุญเลย จะเป็นผู้ที่มีบาปหรือไม่

อะไรเป็นเหตุให้เกิดภพชาติไม่สิ้นสุดของวัฏสงสาร

การทำบุญให้ทาน แต่ทำเพราะความโลภ จะได้ผลดีหรือไม่?

ทำไมการทำบุญกับขอทาน จึงได้บุญน้อยกว่าทำบุญกับพระสงฆ์

นิพพานแล้วไปไหน?

ในพระเวสสันดรชาดก ได้มอบบุตรและภรรยา ทำไมไม่บาป

กระทำอนันตริยกรรม แล้วกลับมาปฏิบัติธรรม จะส่งผลให้บรรลุธรรมในชาติภพนั้นได้หรือไม่

การซื้อสังฆทานเวียนได้บุญหรือบาป

การปฏิเสธเรื่องบุญเป็นบาปหรือไม่

ทางสายกลางที่แท้จริงคืออะไร ความพอดีขึ้นกับความคิดของแต่ละคนหรือสังคม

ทำไมต้องสวดมนต์ภาษาบาลี ในเมื่อเราไม่เข้าใจความหมาย

ทำไมบางครั้งปล่อยผ่านบางเรื่องไป ไม่ยอมแก้ไขอย่างจริงจัง

ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป

อายุสั้นและอายุยืน เกิดจากบุญหรือกรรมอย่างไร?

bottom of page