top of page

การบรรยาย

“หลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธพึงรู้” น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย

ณ ธรรมสถาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โลกก็เป็นอย่างนี้เอง เป็นเช่นนี้เองไม่เป็นอื่น เป็นสังขารธรรม ที่มีการปรุงแต่งไปตามเหตุปัจจัย เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นไปตามกระแสแห่งปัจจยการหรือ

ปฏิจจสมุปบาท เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิด เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ เป็นอยู่เช่นนี้โดยหาต้นไม่พบ ปลายไม่เจอ แต่ยังมีธรรมในอีกมิติหนึ่ง คืออสังขตธรรม เป็นธรรมที่เหนือการปรุงแต่ง อยู่เหนือการเวียนว่ายในวัฏสงสาร สงบเย็น ปราศจากความเร่าร้อน ด้วยกิเลส ตัณหา อุปาทาน มานะ ทิฏฐิใดๆ การจะเข้าถึงธรรมะในมิตินี้ได้ ต้องเริ่มต้นจากการปฏิบัติที่เรียกว่าสติปัฏฐาน 4 โดยมีอานาปานสติเป็นวิธีการปฏิบัติ ซึ่งมีองค์ประกอบแห่งองค์ธรรมคือ

สติ สัมปชัญญะ และความเพียร

หลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธพึงรู้

เกริ่นนำ วินัยและหลักปฏิบัติสำหรับฆราวาส

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายวิชา “ พุทธบัณฑิตจุฬาฯสง่างาม ”

ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562

หัวข้อ “ หลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธควรรู้ ”

FB_IMG_1591494670219.jpg

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายวิชา “ พุทธบัณฑิตจุฬาฯสง่างาม ”

ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562

หัวข้อ “ หลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธควรรู้ ”

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หนังสือประกอบการศึกษาเรียนรู้และบรรยาย

พจนานุกรมพุทธศาสตร์

ฉบับประมวลศัพท์ (ป.อ.ปยุตโต)

พจนานุกรมพุทธศาสตร์

ฉบับประมวลธรรม (ป.อ.ปยุตโต)

หลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธควรรู้

แต่งโดย เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นิสิตเห็นภาพรวมของหลักสูตร

ที่จะมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความภาคภูมิใจและความมั่นใจในความเป็นพุทธบริษัท

ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจทั้งในส่วนหลักธรรมและหลักปฏิบัติในภาพรวมอย่างเพียงพอ

ตลอดจนสามารถประกอบพิธีกรรมที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องเป็นประจำได้เป็นอย่างดี

นิสิตจะมีพื้นฐานในการดำรงตนเป็นพุทธบริษัทที่สง่างาม

และสามารถครองตนอย่างมั่นคง และเป็นสุข อยู่ในแนวทางชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม

ตอนที่ 1 จาก 6

วินัยและหลักปฏิบัติสำหรับฆราวาส

ตอนที่ 2 จาก 6

วินัยสำหรับพระภิกษุสามเณรและมหาปเทส 4

ตอนที่ 3 จาก 6

สังขตธรรม ธาตุ อายตนะ ขันธ์ กลไกของชีวิต

 

ตอนที่ 4 จาก 6

กรรมดำ กรรมขาว

ตอนที่ 5 จาก 6

อริยมรรคอันมีองค์ 8

ตอนที่ 6 จาก 6

สังโยชน์ 10  พระอริยบุคคล โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ

bottom of page