ชีวิตประกอบด้วยกายและจิต กายปราศจากจิตชื่อว่าไม่มีชีวิต จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว จิตคิดจึงสั่งกายให้พูดและแสดงออกทางกาย ชีวิตส่วนกายต้องการอาหารและน้ำเพื่อพลังทางกาย ชีวิตส่วนจิตก็ต้องการพลังทางจิตเพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างมีพลัง เพื่อรักษาและพัฒนาชีวิต ชื่อว่า "พลังแห่งชีวิต" เป็นพลังทางจิต พลังทางปัญญา ให้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าความหมาย เต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์

สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต

การบรรยายธรรม ณ ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น.ในหัวข้อ "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" 

สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต

การบรรยายธรรม ณ ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น.ในหัวข้อ "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" 

สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต

การบรรยาย "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" ครั้งที่ 121 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 - 18.30 น. ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต

การบรรยาย "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" ครั้งที่ 122 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 - 18.30 น. ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Address

Bangkok, Thailand

Welcome to Thailand

  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

The Land of Smiles

Copyright©2017-11-16 by www.mindcreation.org   The world will exist or not exist. Without perception of Mind. There is no meaning. Artistic world because of beautiful mind.