ชีวิตประกอบด้วยกายและจิต กายปราศจากจิตชื่อว่าไม่มีชีวิต จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว จิตคิดจึงสั่งกายให้พูดและแสดงออกทางกาย ชีวิตส่วนกายต้องการอาหารและน้ำเพื่อพลังทางกาย ชีวิตส่วนจิตก็ต้องการพลังทางจิตเพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างมีพลัง เพื่อรักษาและพัฒนาชีวิต ชื่อว่า "พลังแห่งชีวิต" เป็นพลังทางจิต พลังทางปัญญา ให้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าความหมาย เต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์

การบรรยาย

"สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต"

ครั้งที่ 123 ตอนที่ 1

โดย นายสัตวแพทย์สมชัย วิเศษมงคลชัย

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ (online)

ดำเนินการโดย

ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบรรยาย

"สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต"

ครั้งที่ 123 ตอนที่ 2

โดย นายสัตวแพทย์สมชัย วิเศษมงคลชัย

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ (online)

ดำเนินการโดย

ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Address

Bangkok, Thailand

Welcome to Thailand

  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

The Land of Smiles

Copyright©2017-11-16 by www.mindcreation.org   The world will exist or not exist. Without perception of Mind. There is no meaning. Artistic world because of beautiful mind.