top of page
Color Stain

กระแสธารธรรม

ท่ามกลางความเป็นไปของชีวิตและโลก

ชีวิตคือการเดินทาง ชีวิตคือการเรียนรู้ ชีวิตคือการดำเนินไปตามความใฝ่ฝัน

ท่ามกลางการเดินทางได้เปิดโลกทัศน์และชีวทัศน์ ให้กว้างไกลและรอบด้านมากยิ่งขึ้น เผชิญกับประสบการณ์ใหม่ๆ เปิดโอกาสแห่งการฝึกฝนเรียนรู้

และพัฒนาต่อยอดจากฐานที่มี และเติมเต็มในสิ่งที่ขาด

Color Stain

ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี ศาสนวัตถุ ล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

ผู้รู้จึงรู้จักใช้ประโยชน์แห่งความสัมพันธ์นั้น เพื่อความเกื้อกูลพัฒนาเจริญงอกงามในธรรม

จึงชื่อว่า รู้จักใช้ประโยชน์จากธรรมทั้งในฝ่ายรูปธรรมและนามธรรม

โลกคือ หมู่ดวงดาวน้อยใหญ่ หมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล หาต้นไม่เจอ หาปลายไม่พบ

ไม่มีจุดจบ เป็นอย่างนี้เอง เป็นเช่นนี้เอง ไม่เป็นอื่น

 

โลกคือ หมู่สรรพสัตว์น้อยใหญ่ หาต้นไม่เจอ หาปลายไม่พบ ไม่มีจุดจบ

เป็นอย่างนี้เอง เป็นเช่นนี้เอง ไม่เป็นอื่น

 

โลกคือ กายยาววาหนาคืบกว้างศอกนี้ ส่งจิตเข้ามา มีสติระลึกรู้ มีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม  มีความเพียรกำหนดรู้อย่างต่อเนื่อง เห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต เห็นธรรมในธรรม

มีจุดจบได้ แจ้งประจักษ์ได้ แทงตลอดในพระสัทธรรมได้ เข้าถึงซึ่งบรมสุขได้ สิ้นภพสิ้นชาติได้

bottom of page