Adorable Chick
20210424_123858.jpg
Shadow on Concrete Wall

หัวเรื่องที่ว่า “กระแสธารธรรม ท่ามกลางความเป็นไปของชีวิตและโลก”  ซึ่งเป็นชื่อที่กว้าง ๆ สบาย ๆในลักษณะที่เป็นเพียงกระแสความคิดในด้านหนึ่ง ในแง่มุมหนึ่ง ต่อประเด็นเรื่องราวหนึ่ง ๆเท่าที่จะนึกขึ้นมาได้ในขณะที่กำลังเขียนออกมานี้ โดยที่เนื้อหาอาจจะต่อเนื่องกันบ้าง และไม่ต่อเนื่องกันบ้าง ก็เป็นไปโดยธรรมชาติของกระแสความคิดที่เป็นไปในท่ามกลาง จึงขอกราบเรียนมา ณ ที่นี้ แต่ก็พยายามที่จะสื่อสารถ่ายทอดออกมาให้เห็นภาพ พอที่จะเข้าใจได้ด้วยภาษาง่ายๆ ในที่นี้จึงเปรียบดุจแผนที่กว้าง ๆเท่านั้น ไม่ขอลงในรายละเอียด จึงเป็นเพียงการยกให้เห็นหัวข้อหมวดธรรม และองค์ธรรมที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงพอเป็นแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้อย่างอิสระในลำดับต่อไป

"พุทธธรรมค้ำจุนโลก               ให้หายโศกทุกข์สิ้นไป
  ตามรอยพระบาทที่ก้าวไกล      ไม่หวนกลับสิ้นอัตตา"

Sunrays

สัจจธรรม

จะเห็นว่า หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัจจธรรม คือความจริงที่ไม่แปรเปลี่ยนไปตามความเชื่อ ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ความจริงเป็นอย่างไร ก็ยังคงเป็นความจริงอยู่อย่างนั้น สิ่งที่เราเชื่อ อาจจะไม่จริง สิ่งที่เป็นจริง เราอาจจะไม่เชื่อ หน้าที่ของเราก็คือ ต้องพัฒนาจากความเชื่อให้เข้าถึงความจริง และเมื่อเข้าถึงความจริง ก็จะมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ขึ้นกับความเชื่อ แต่เป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา อิสระ บริสุทธิ์ นั่นเอง.....ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนในการวางจิตให้จิตทำหน้าที่ต่อธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้า คือ “ทุกข์” ควรกำหนดรู้ “สมุทัย” ควรละ “นิโรธ” ควรทำให้แจ้ง “มรรค” ควรเจริญ ซึ่งก็คือกิจในอริยสัจ 4 เป็นความจริงที่ทำให้เข้าถึงความเป็นอริยะ นั่นเอง สมดังคำกล่าวที่ว่า ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้น เปรียบประดุจ หงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง จุดแสงสว่างในที่มืด ด้วยหวังว่า ผู้ที่มีดวงตาจักเห็นรูปได้ ฉะนั้น

"จ้องมองเมฆาบนท้องฟ้า          จินตนารูปสัตว์คละรูปคน
  สายลมพัดผ่านไปในบัดดล       สิ้นตัวตนว่างเปล่าสุญญตา"

Address

Bangkok, Thailand

Welcome to Thailand

  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

The Land of Smiles

Copyright©2017-11-16 by www.mindcreation.org   The world will exist or not exist. Without perception of Mind. There is no meaning. Artistic world because of beautiful mind.